Home >Law >Cursos teleformacion 2014

Cursos teleformacion 2014

Date post:18-Nov-2014
Category:
View:275 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. DOG Nm. 70 Xoves, 10 de abril de 2014 Px. 16217 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia III. OUTRAS DISPOSICINS ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIN PBLICA RESOLUCIN do 1 de abril de 2014 pola que se convocan as actividades formativas para o persoal ao servizo da Administracin de xustiza de Galicia. Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administracin Pblica (EGAP) para o ano 2014 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei4/1987, do 27 de maio, modificada pola Lei 10/1989, do 10 xullo, convcanse as acti- vidades de formacin para o persoal ao servizo da Administracin de xustiza de Galicia do ano 2014 que se detallan nos anexos desta resolucin, RESOLVO: Publicar a convocatoria das actividades formativas que figuran no anexo II, que debern desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I. Santiago de Compostela, 1 de abril de 2014 Sonia Rodrguez-Campos Gonzlez Directora da Escola Galega de Administracin Pblica ANEXO I Bases Primeira. Requisitos dos participantes Podern participar nas actividades formativas convocadas nesta resolucin: 1. Os empregados pblicos dos corpos de xestin procesual e administrativa, tramita- cin procesual e administrativa, auxilio xudicial e mdicos forenses da Administracin de xustiza en Galicia en situacin de servizo activo, permiso por maternidade, adopcin ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que renan os requisitos establecidos na presente convocatoria. 2. Os membros das bolsas de interinos dos corpos de xestin procesual e administra- tiva, tramitacin procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administracin de xustiza, dependentes da Comunidade Autnoma de Galicia. CVE-DOG:v6rmkaq4-3id3-h219-gbe0-gi6fm2aeou10
  • 2. DOG Nm. 70 Xoves, 10 de abril de 2014 Px. 16218 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia Toda persoa solicitante que ao inicio do curso estea en situacin de baixa laboral por incapacidade temporal quedar automaticamente excluda da listaxe do persoal seleccio- nado. Esta incidencia deber ser comunicada EGAP con carcter inmediato. Segunda. Desenvolvemento das actividades de formacin Os cursos realizaranse cos requirimentos, duracin e condicins que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A informacin relativa ao desenvolvemento das activi- dades, as como as sas posibles modificacins, ser actualizada e ampliada na pxina web Terceira. Solicitudes 1. O prazo de presentacin de solicitudes ser de dez das naturais contados a partir do seguinte ao da publicacin desta resolucin no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes de participacin nas actividades formativas s podern realizarse mediante o formulario de matrcula telemtica dispoible no enderezo desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentacin de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalizacin. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculacin. 3. O nmero mximo de cursos que se pode solicitar limtase a cinco. 4. Sern excludas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formu- lario de solicitude, non tean cubertos correctamente os datos precisos para a realizacin do proceso de seleccin ou sexan presentadas fra de prazo. 5. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a seleccin sern automa- ticamente excludas das actividades solicitadas e pasarn ao final das listas de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrcula comece dentro do ano se- guinte contado desde que se detecte o feito. 6. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de seleccin debern facilitar un enderezo de correo electrnico e/ou un nmero de telfono mbil. CVE-DOG:v6rmkaq4-3id3-h219-gbe0-gi6fm2aeou10
  • 3. DOG Nm. 70 Xoves, 10 de abril de 2014 Px. 16219 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia 7. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformacin debern dispor dunha conta de correo electrnico cuxo enderezo tern que indicar na soli- citude e dun equipamento informtico que cumpra os seguintes requisitos tcnicos: Un computador con conexin internet. Un navegador web co plugin de flash. 8. As persoas que necesiten acreditar circunstancias especficas de acordo cos criterios de seleccin podern remitirlle EGAP a correspondente documentacin complementa- ria, xunto cunha copia do formulario da matrcula, ao nmero de fax 981 54 63 39 ou ao enderezo de correo electrnico , sen prexuzo do previsto no artigo38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn (BOE do 27 de novembro). A devandita documentacin deber enviarse por unha nica das vas indicadas; no caso contrario s sern considerados os datos achegados por correo electrnico. A documentacin deber presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base. 9. A EGAP adoptar as medidas necesarias para facilitar a presentacin das solicitudes. As dbidas, as dificultades tcnicas e as peticins de informacin complementaria sern atendidas a travs dos nmeros de telfono 981 54 62 57 e 981 54 62 53, do nmero de fax 981 54 63 39 e do enderezo de correo electrnico Cuarta. Criterios de seleccin 1. Os criterios selectivos que sern empregados son os sinalados con carcter xeral na Resolucin da Escola Galega de Administracin Pblica do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro). Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolucin, o baremo que se empregar para a seleccin establcese sobre unha base de 100 puntos, dos cales o 60% estar vinculado ao nmero de horas de formacin recibidas nos dous ltimos anos e o 40% restante antigidade na Administracin. Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de seleccin de persoal da Administracin da Comunidade Autnoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG do 25 de marzo). Para o ano 2014, segundo a Resolucin do 29 de xaneiro (DOG do 10 de febreiro), comezarase pola letra B. CVE-DOG:v6rmkaq4-3id3-h219-gbe0-gi6fm2aeou10
  • 4. DOG Nm. 70 Xoves, 10 de abril de 2014 Px. 16220 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia 2. No caso de que non haxa un suficiente nmero de solicitantes que cumpran os re- quisitos do curso poder completarse o nmero de alumnos asignado mediante a apertura dun novo prazo pblico na pxina web da EGAP. Quinta. Publicacin das relacins do alumnado seleccionado 1. A EGAP publicar no enderezo unha relacin das persoas seleccionadas para participar en cada curso, as como un nmero adecuado de reservas. O prazo de presentacin de alegacins ser de tres das hbiles desde a sa publica- cin. Ademais, quen facilite os correspondentes datos na solicitude ser informado da sa seleccin a travs do correo electrnico e da mensaxara telefnica. Entenderase que as persoas que non figuren na relacin foron excludas por algunha das razns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto mis afastado na lista de espera, todo isto de acordo co disposto no artigo 59.6.b) da Lei de rxime xurdico das administracins p- blicas e do procedemento administrativo comn. 2. Transcorrido o prazo de alegacins, a EGAP publicar no enderezo a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso. Sexta. Cambios ou substitucins na seleccin, renuncia e asistencia 1. Os cambios ou as substitucins na seleccin: En ningn caso sern admitidos cambios ou substitucins entre as persoas selecciona- das. 2. A renuncia: a) As persoas seleccionadas s podern renunciar actividade formativa: Por causa de forza maior suficientemente acreditada. Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos responsables dos centros directivos. Por outras causas xustificadas documentalmente. CVE-DOG:v6rmkaq4-3id3-h219-gbe0-gi6fm2aeou10
  • 5. DOG Nm. 70 Xoves, 10 de abril de 2014 Px. 16221 ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia b) A renuncia debe ser comunicada por escrito Escola Galega de Administracin P- blica cunha antelacin mnima de tres das hbiles anteriores ao inicio da actividade forma- tiva. Na pxina web da escola est dispoible un modelo de renuncia. Para isto poderase utilizar, aln do previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de no- vembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn (BOE do 27 de novembro), calquera das seguintes vas: O enderezo de correo electrnico O nmero de fax 981 54 63 39. c) As persoas que incumpran o previsto nas alneas a) e b) pasarn ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrcula comece dentro do ano seguinte contado a partir do da da finalizacin desta actividade. 3. A asistencia e a puntualidade: a) Son obrigatorias a asistencia s sesins da actividade formativa e mais a puntuali- dade. b) Durante a actividade formativa ter lugar un control permanente de asistencia e pun- tualidade, includos controis extraordinarios. c) As faltas de asistencia: Non poden superar en ningn caso o 10% das horas lectivas presenciais. Na moda- lidade de teleformacin, o alumnado debe visualizar, como mnimo, o 90% dos contidos e realizar todas as actividades e tarefas propostas pola titora. Debern xustificarse documentalmente ante os responsables da actividade formativa nun prazo mximo de 10 das contados a partir do da da finalizacin desta actividade. d) As persoas que incumpran o previsto na alnea c): Perdern o dereito ao ce