+ All Categories
Home > Documents > galdetegia

galdetegia

Date post: 16-Aug-2014
Category:
Upload: karrajua
View: 1,238 times
Download: 33 times
Share this document with a friend
Description:
atariko proba edo galdetegi baten eredua
12
AURKIBIDEA.doc 1. Zein ez da animalia gazte bat? a) Idia b) Txahala c) Txerrikumea d) Arkumea 2. Zein ez da fruitua? a) Sagarra b) Madaria c) Intxaurra d) Geriza 3. Horrek mundu guztia maite du oso ............. da eta. a) maitakorra b) maitagarria c) maitalea d) amorantea 4. Eskarmentua. Zer esan nahi du? a) Pertsona bati ikas dezan jartzen zaion zigorra b) Animaliek eduki ohi duten gaisotasun mota c) Jardunean lortzen den esperientzia d) Esklabuek jasaten duten egoera larri eta krudela 5. Zure emaztearen amaren senarra zer da zurea? a) aitita b) osaba c) amaginarreba d) aitaginarreba 6. Beti ibiltzen da izerdi patsetan, beraz... a) izerbera da b) odolberoa da c) patxadatsua da d) izerkaria da 7. Ondoko zerrendetatik hiru ondo daude, baina batek tokiz kanpoko izen bat darama. Zein da zerrenda hori? a) Karrika, errepidea, bidezidorra, autopista b) Izter-txokoa, ukondoa, be-kokia, galtzarpea. c) Elurra, kazkabarra, elur bustia, euria. d) Haritza, pagoa, txepetxa, erramua. 8. Txakur hori ardiak zaintzeko berezia da. Zer da? a) Artzai-txakurra b) Ardien txakurra c) Ardietarako txakurra d) Txakur artzaina 9. Ekintza baten arima eta eragile den pertsona a) suziria b) sustagarria c) eratzailea d) sustatzailea
Transcript
Page 1: galdetegia

AURKIBIDEA.doc

1. Zein ez da animalia gazte bat?a) Idiab) Txahalac) Txerrikumead) Arkumea

2. Zein ez da fruitua?a) Sagarrab) Madariac) Intxaurrad) Geriza

3. Horrek mundu guztia maite du oso ............. da eta.a) maitakorrab) maitagarriac) maitalead) amorantea

4. Eskarmentua. Zer esan nahi du?a) Pertsona bati ikas dezan jartzen zaion zigorrab) Animaliek eduki ohi duten gaisotasun motac) Jardunean lortzen den esperientziad) Esklabuek jasaten duten egoera larri eta krudela

5. Zure emaztearen amaren senarra zer da zurea?a) aititab) osabac) amaginarrebad) aitaginarreba

6. Beti ibiltzen da izerdi patsetan, beraz...a) izerbera dab) odolberoa dac) patxadatsua dad) izerkaria da

7. Ondoko zerrendetatik hiru ondo daude, baina batek tokiz kanpoko izen bat darama. Zein da zerrenda hori?

a) Karrika, errepidea, bidezidorra, autopistab) Izter-txokoa, ukondoa, be-kokia, galtzarpea.c) Elurra, kazkabarra, elur bustia, euria.d) Haritza, pagoa, txepetxa, erramua.

8. Txakur hori ardiak zaintzeko berezia da. Zer da?a) Artzai-txakurrab) Ardien txakurrac) Ardietarako txakurrad) Txakur artzaina

9. Ekintza baten arima eta eragile den pertsonaa) suziriab) sustagarriac) eratzailead) sustatzailea

10. Zein da hurrengoetan sailkapena gazteenetik zaharrenera?a) Haurra, jaioberria, agurea, gaztea, gizonab) Jaioberria, gaztea, haurra, agurea, gizonac) Jaioberria, aura, gaztea, gizona, aguread) Agurea, gizona, gaztea, jaioberria, haurra

11. EEBB. Zer esan nahi du?a) Euskadi Buru Batzarra

Page 2: galdetegia

b) Europako Batasunac) Estatu Batuakd) Erresuma Batua

12. Ondoko zerrendetatik hiru ondo daude, baina batek tokiz kanpoko izen bat darama. Zein da zerrenda hori?

a) onddoa, kuletoa, gibelur-dina, galanpernab) ordezkaritza, egoitza nagu-sia, bulegoa, idazkaritzac) lepoa, sorbalda, laidoa, zangoad) beruna, burdina, urrea, zilarra

13. Zein ez da emakumezkoa?a) Izekoab) suhia c) alabad) lehengusina

14. Hauetako zein ez da ur gezatakoa?a) marrazoab) legatzac) izurdiad) amuarraina

15. Txerriki, idiki, odolki hitzek zer adierazten dute?a) portaera desegoki batb) zenbait animaliarekiko kon-painiac) haragi edo janari-mota batd) animalia gazteak, kumeak

16. Oso erraz atxeki edo eransten den gauza:a) lokarria b) itsaskorra c) atxekigailua d) itsaskia

17. Zein jan ohi da egosi gabe?a) indabakb) dilistakc) mazustakd) lekak

18. Ondoko zerrendetatik hiru ondo daude, baina batek tokiz kanpoko izen bat darama. Zein da zerrenda hori?

a) okela, ogia, fruta, satorrab) liburua, aldizkaria, egun-karia, txostenac) lapitza, luma, klariona, boligrafoad) mendixka, muinoa, gaina, hegia

19. Gurean .................... gosaltzen da, soil-soilik.a) behi esneab) behikiac) esne behiad) esnearekin

20. Gure aldizkariak mila ........... lortu ditu dagoeneko.a) erostarib) harpidedunc) bazkided) harpide

ZUZENKETA ORRIA:

1. a / 2. d / 3. a / 4. c / 5. d / 6. a / 7. d / 8. a / 9. d / 10. c / 11. c / 12. c / 13. b / 14. d / 15. c / 16. b / 17. c / 18. a / 19. b / 20. d /

Page 3: galdetegia

21. Usain txarra eta jasangaitza: (lexikoa)a) kiratsab) lurrinac) adurrad) bafada

22. Zein hitz bikote ez da egokia? (lexikoa)a) Euri sargoriab) Zama astunac) Matxura larriad) Eguraldi nahasia

23. Hauetako bat ez da jakia. Zein da? (lexikoa)a) idikiab) saiheskiac) tripakiad) zazpikia

24. Zelan deitzen zaio leku eguzkitsuari? (lexikoa)a) laiotzab) ospelac) argialdead) egutera

25. ... samarra izan arren, azkenean ikasi dut bizikletan ibiltzen (lexikoa)a) Moldakaitzb) Moldagarric) Moldaezind) Moldakor

26. Perretxiko ... erakusketa antolatu dute. Aukeratu hitz egokia (lexikoa)a) hiltzaileenb) hilkorrenc) hilgarriend) hilezkorren

27. Zein hitz bikote ez da egokia? (lexikoa)a) Ume mizkinab) Gizon baldarrac) Emakume petralad) Agure oskola

28. Nola deritzo langile-multzoari? (lexikoa)a) langilegoab) langintzac) langileriad) langarria

29. Mukiak kentzeko... Osatu esaldia (lexikoa)a) zintz egiten dab) zuntz egiten dac) zotz egiten dad) zurrun egiten da

30. Hori da amorrua hori! Hori ... egin diona sartu denari! (lexikoa)a) begirakuneab) begiruneac) begikoad) begiramena

31. Komunikabideek egungo gizartean duten eragina ez da... (lexikoa)a) nolanahikoab) nolabaitekoac) hala-nolakoa

Page 4: galdetegia

d) nonbaitekoa

32. Film hori ez da ona, ... baizik (lexikoa)a) erdipurdikoab) hala-nolakoac) halabeharrekoad) ertaina

33. Hurrengo hitz bikoteetako zein ez da egokia? (lexikoa)a) Galdera zitalab) Lo arinac) Erabaki kankailuad) Hegazti harraparia

34. Zein ez da pisu neurri bat? (lexikoa)a) Tonab) Arroac) Librad) Dema

35. Hurrengo hitz bikoteetako batek ez du zentzurik. Zein da? (lexikoa)a) Kolore mingotsab) Paper latzac) Kristal gardenad) Ur arrea

36. Hurrengo hitz bikoteetako batek ez du zentzurik. Zein da? (lexikoa)a) Plater sakonab) Begi malkartsuakc) Izter guriad) Txakur zorriztoa

37. Pta. da pezeta hitzaren ... (lexikoa)a) laburpenab) laburketac) laburgarriad) laburdura

38. Ondokoak denak dira frutak, bat izan ezik (lexikoa)a) okaranab) madariac) mailukiad) goroldioa

39. Nik ez zaitut lagundu, ba! Zoritxarrez ez naiz hain ... (lexikoa)a) ahalketiab) ahalkeac) ahaltsuad) ahalketsua

40. Dirutza handia tartean zela, bi abere haiek gogor leihatu ziren ... hartan (lexikoa)a) langintzab) olgetac) jolasd) dema

Zuzenketa orria:

21. a / 22. a / 23. d / 24. d <7 25. a / 26. b / 27. d / 28. c / 29. a / 30. a / 31. a / 32. a / 33. c / 34. d / 35. a / 36. b / 37. d / 38. d / 39. c / 40. d /

41. Ogibidetzat haragia saltzen duen gizona... dela esan ohi dugu (lexikoa)a) haragizaleab) haragisaltzaileac) harakina

Page 5: galdetegia

d) haragigilea

42. Alderdi asko aurkeztu dira... 75 eserlekuetarako (Lexikoa)a) legegizonb) biltokikoc) biltzarkidetzakod) legebiltzarreko

43. Zeini egokitzen zaio ondoen geldo hitza? (lexikoa)a) Makal dabilenarib) Gaixotasun sendaezina duenaric) Izate motela duenarid) Aurpegi zurbilekoari

44. Hurrengoetatik, zeinek ez du adierazten gorputz osoaren mugimendu bat? (Lexikoa)a) arrastakab) korrikac) jauzikad) garrasika

45. Georgiak baketze-tropak bidaltzeko eskatu zion... (lexikoa)a) Nazio Bakunen Elkartearib) Nazio Bateratzaileen Erakundearic) Nazio Batuen Erakundearid) Nazio Batasunerako Elkarteari

46. Ondoko zerrendetatik hiru ondo daude, baina batek tokiz kanpoko bat darama. Zein da zerrenda hori? (lexikoa)a) Hostoa, adarra, enborra, sustraiab) Habea, zutabea, sapaia, zoruac) Poza, haserrea, musutruk, tristurad) Herena, mila, hamartarra, bost

47. Lurra prestatu beharra dago hazia ... aurretik (lexikoa)a) eraginb) landatuc) aldatud) erein

48. Animalia hauetatik zein da txikiena? (lexikoa)a) eltxoab) tximeletac) matxinsaltoad) erlea

49. Sinonimo bikote hauetatik bat oker dago. Zein da? (lexikoa)a) eratu- antolatub) bukatu- amaituc) zeharo-erabatd) idorra-emankorra

50. Zer da negutegi bat? (lexikoa)a) Negu parteko egutegiab) Neguko arropa gordetzeko armairuac) Abereentzako negurako biltegiad) Landareak hotzetik babesteko eraikuntza

51. Itsasontziaren aurrealdea, popaz bestaldera: (lexikoa)a) brankab) mastac) kresalad) lema

52. Argia jarri ahal izateko hamar metroko ... beharko dut (lexikoa)a) luzagarria

Page 6: galdetegia

b) luzakerac) luzamenduad) luzapena53. Erleak bere ... sartu zidan. Aukeratu hitz egokiena. (lexikoa)a) itsasorratzab) eztenac) orratz-puntad) ziritxoa

54. Hura ..., zakur handi hura hurbildu zitzaidanean! (lexikoa)a) estuketab) estutasunac) estuerad) estuntza

55. Hurrengo multzoetan hitz bat lekuz kanpo dago. Zein da multzo hori? (lexikoa)a) Albaitaria, erizaina, artzainab) Aparra, bitsa, hitsac) Eperra, usoa, oilagorrad) Zumarra, pagoa, lizarra

56. Landarea ez dut behar bezala ureztatu eta ... Aukeratu jarraipen egokia (lexikoa)a) ihartu egin zaitb) deuseztatu egin zaitc) agortu egin zaitd) higatu egin zait

57. Amaiak agintzen duena betetzen du beti. Hau da: Pertsona hori ... da (lexikoa)a) agintezaleab) esanekoac) egizalead) hitzekoa

58. Bertsolari horrek berehala botatzen du bertsoa. Sekulako ... du horrek! (lexikoa)a) zeresanab) etorriac) hitz-aspertuad) eroapena

59. Jonek erraz izerditzeko joera du. Beraz, Jon oso ... da. (lexikoa)a) izerberab) izerkariac) izertza d) izerditzea

60. Xabierrek, Anek eta Agurtzanek, zer osatzen dute? (lexikoa)a) Elkarlanab) Talde lanac) Lan taldead) Auzolana

Zuzenketa orria:

41. c / 42. d / 43. c / 44. d / 45. c / 46. c / 47. d / 48. a / 49. d / 50. d /51. a / 52. a / 53. b / 54. b / 55. b / 56. a / 57. b / 58. b / 59. a / 60. b /

61. Nola irakurri behar da EAE? (lexikoa)a) Euskal Autonomia Erkidegoab) Euskadiko Autonomi Elkarteac) Euskal Autonomiko Elkartead) Euskadiko Autonomiadun Erkidegoa

Page 7: galdetegia

62. Zure erruz geratu naiz ... jende guztiaren aurrean (lexikoa)a) lotsakorb) lotsaldic) lotsatid) lotsagarri

63. Etxe honetatik itsasoa ere ikus daiteke ... denean. Aukeratu hitz egokiena (lexikoa)

a) ostadarrab) oskarbic) hozkirrid) hozpera

64. Praka berriak erosi eta luze samarrak direnean egin beha-rrekoa (lexikoa)a) beheak hartub) barrenak hartuc) behekoak laburtud) azpiak egin

65. Hizketan hasi orduko, gazteek burla egin zioten Josuneri. Beste era batera: (lexikoa)

a) Iseka egin ziotenb) Goraipatu egin zutenc) Men egin ziotend) Muzin egin zioten

66. Bera konturatu gabe, norbaiti begira egon zer egin duen jakiteko: (lexikoa)a) ikertub) zelatatuc) kukuka ibilid) miatu

67. Ez da erraza lurralde eta ohitura berrietara ohitzea baina urteen ... edonor egoki daiteke (lexikoa)a) indarrarekinb) ohiturazc) urtezd) poderioz

68. Jan ondoren batzuetan sentitzen den sabeleko ondoeza (lexikoa)a) Triperreab) Urdailerreac) Bihotzerread) Ipurterrea

69. Zein bikote dago gaizki? (lexikoa)a) Loreak zimeldub) Odola xurgatuc) Malkoak xukatud) Bilera ospatu

70. Mikel oso ... da izatez; baina, hala ere, atzo Mirenek esandakoa ez du aintzat hartu. (lexikoa)a) sinetsiab) sineskorrac) sinesgarriad) sinesterraza

71. Kamiolariari, zein sailetan argituko dizkiote lan kontuak?a) Bidegintza Saileanb) Hirigintza Saileanc) Garraio Saileand) Ingurugiro Sailean

72. Ondoko multzoetako batean bada izen bat tokiz kanpo. Zein multzotan?

Page 8: galdetegia

a) Belauna, ukondoa, orpoa, orkatilab) Hiriburu, lurralde, eskualde, herrialdec) Maizterra, apopiloa, jabea, ugaztunad) Adorea, kemena, ganora, ausardia

73. Aukera zoragarria zen, ... Aukeratu jarraipen egokiena:a) hura ganora, hura!b) hura marranta, hura!c) hura mauka, hura!d) hura ajea, hura!

74. Ondoko multzoetako batean hitz bat tokiz kanpo dago. Zein da zerrenda hori?a) lehenengo, lehenbiziko, aurrenekob) unatu, akitu, nekatuc) heldu, oratu, behatud) iragan, pasatu, igaro

75. Ondoko multzoetako batean hitz bat tokiz kanpo dago. Zein multzotan?a) garaua, bihia, alorrab) indaba, babarruna, dilistac) eulia, erlea, liztorrad) besoa, zangoa, sorbalda

76. Umetxoaren irriei eta jolasei begira, ama ... dariola dago.a) adurrab) legena c) liparrad) letagina 77. Lexikoari dagokionez, hurrengo esaldietatik zein da egokia?a) Errealak gol berri bat sartu du atsedenaldia baino lehenb) Gasteizek hazkunde itzela ezagutu du azken urteotanc) Nagusiarekin zituen zor guztiak kitatu ditud) Azterketa hori berriro egiteko aukera luzatu digute

78. Ondoko hitzetatik zeinek du gari hitzarekin zerikusia? (lexikoa) a) Galera. b) Galbidea. c) Galzoria. d) Galsoroa.

79. Atzoko kolpearen ondorioz,..... daukat besoan. a) ubeldura b) beltz-bildua c) beltz-burua d) more-burua

80. Hitz hauetatik zeinek ez du zerikusirik txirrindularitzarekin?a) Tropelab) Helmugac) Ihesaldiad) Saskiraketa

Zuzenketa orria:

61. a / 62. d / 63. b / 64. b / 65. a / 66. b / 67. d / 68. c / 69. d / 70. b / 71. c / 72. c / 73. c / 74. c / 75. a / 76. a / 77. c / 78. d / 79. a / 80. d /

81. Altzairutegi horren ondoan dagoen iturburuko ura …. a) ez da edangaia b) edangaitza da c) ez da edatekoa d) ez-edangarria da

82. Nekazariek….. ereiteari utzi diote a) garia

Page 9: galdetegia

b) artaburuak c) okela d) sagardoa

83. Hurrengo bikoteetatik, zein da esanahi berekoa? a) Amore eman - norbait maitatu. b) Irri egin - musua eman. c) Urteak egin - duela hainbat urte gertatu d) Abisu eman -jakinaren gainean jarri.

84. Autobusez gindoazela, zorabiatu eta..... sentitu nuen, baina ez zegoen poltsarik. a) goragalea b) urdail-jauzia c) urdailerrea d) goitikoa

85. Martarekin zorretan nagoela burutik kendu ezinik nabil. Lehenbailehen beharko dut... a) zorra egokitu. b) zorra eskatu. c) zorra burutu. d) zorra kitatu. 86. Gurasoek neu izendatu ninduten...... eta etxea niretzat izango da. Aukeratu hitz egokia. a) jarraitzaile b) harpidedun c) hartzeko d) oinordeko 87. Zeinek ez du loturarik gainontzekoekin? a) Udalbatza. b) Zinegotzia. c) Aurrekontua. d) Umezurtza.

88. Errieta eginez: Debekatua dago hemen egotea, ... hemendik! a) tira b) tori c) ospa d) erdu

89. Nola esaten zaio hotzarekiko oso sentibera den pertsonari? (lexikoa) a) Hotzikara. b) Hozkirria. c) Hozbera. d) Laiotza. 90. Aurreko batean, laban egin eta..... erori nintzen. (lexikoa) a) ahuspez b) atzekoz aurrera c) bizkar ematen d) muturrez gora

91. Multzoetako batean ezaugarri desberdineko hitz bat dago. Zeinetan? (lexikoa) a) Txerrikume, moxal, bildots, txahal. b) Arte, lizar, haritz, pago. c) Elkarrizketa, solasaldia, berriketa, olgeta. d) Bildu, metatu, pilatu, batu. 92. Arroparen bat garbitzean txikiago edo laburrago geratzean esaten da: (lexikoa) a) Urak hartu du. b) Urtu egin da. c) Eman egin du.

Page 10: galdetegia

d) Melatu egin da. 93. Euskaldun fededun dio esaerak. Zer esan nahi du azpimarratutako hitzak? (lexikoa) a) Sinestuna. b) Apaiza. c) Gotzaina. d) Mezamutila. 94. Tripa zorriak edukiz gero, zer duzu? (lexikoa) a) Gosea. b) Egarria. c) Beherakoa. d) Bihotzerrea.

95. Ikusten zaila denari …………… esaten zaio. Hau da: (lexikoa) a) ikusgaitza b) ikustezina c) ikusgarria d) ikuskizuna

96. Hurrengo hitz bikoteetatik, zein dago zuzen? (lexikoa) a) Ur lerdenak. b) Gazte arreak. c) Aulki hutsalak. d) Itsaso harroa. 97. Gogotik bota du euria gaur, baina iluntze partean ..... eta ibilaldi ederra egin dugu. (lexikoa) a) atertu dio b) ateri da c) atertu du d) ateri egin da 98. Ondoko multzoetako batean bada izen bat tokiz kanpo. Zein multzotan? (lexikoa) a) Mihi-arraina, zapoa, aingira. b) Indaba, dilista, ilarra. c) Idikia, txerrikia, adabakia. d) Lukainka, odolostea, buzkantza. 99. Zer da gernua? (lexikoa) a) Txiza. b) Kemena. c) Armiarmen sarea. d) Ikatza. 100. Sinonimo bikote hauetatik bat gaizki dago. Zein da? (lexikoa) a) Otu – bururatu b) Lapurtu - ebatsi c) ikuzi - garbitu d) lhardetsi - galdetu

Zuzenketa orria:

81. c / 82. a / 83. d 7 84. a / 85. d 7 86. d / 87. d 7 88. c 7 89. c / 90. a / 91. c / 92. a / 93. a / 94. a / 95. a / 96. d / 97. d / 98. c / 99. a / 100. d /


Recommended