+ All Categories
Home > Education > PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

Date post: 31-Aug-2014
Category:
Upload: servei-de-llenguees-estrangeres
View: 465 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Sra. Laura Boyd
Popular Tags:
20
1 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS / COMPLEMENTÀRIES PILE: PLA INTEGRAT DE LLENGÜES ESTRANGERES Ordre ENS/55/2013, de 3 d’abril DOGC 6356 de 16 d’abril de 2013 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6356/1295017.pdf SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES Laura Boyd [email protected]
Transcript
Page 1: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

1

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS / COMPLEMENTÀRIES

PILE: PLA INTEGRAT DE LLENG ÜES ESTRANGERES

Ordre ENS/55/2013, de 3 d’abril DOGC 6356 de 16 d’abril de 2013

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6356/1295017.pdf

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES

Laura Boyd

[email protected]

Page 2: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

2

Centres de Prim ària

Activitats extraescolars / complementàries

PILE

Estades d’ immersió de comunicació real

Page 3: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

3

2013-2015: * Activitats extraescolars/complementàries* PILE al llarg de dos anys

� Centres de primària de titularitat de la Generalitat de Catalunya i municipals

� Assignacions econòmiques per a activitats extraescolars / complementàries, amb compromís PILE.

� Estades d’immersió en espais de comunicació real i aprenentatge (Albergs de la Generalitat: 3 dies i 2 nits), amb projectes d’Art, Teatre, Periodisme i CN.

� Projecte de centre: projecte lingüístic plurilingüe

Page 4: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

Incrementar...el contacte de l’alumnat amb la llengua estrangera i ampliar-nel’àmbit d’ús per a la construcció de coneixement.

Millorar...la competència lingüística comunicativa de l’alumnat en llengua estrangera que li permeti interactuar eficaçment de manera autònoma.

Promoure ...actuacions i experiències en els centres que augmentin la presència de la llengua estrangera en l’entorn educatiu de l’alumne amb metodologies i tècniques innovadores .

Assegurar...la continuïtat de la renovació metodològica, la coordinació i la progressió dels continguts entre les diferents etapes educatives.

Objectiu : Impulsar el plurilingüisme de l’alumnat

Page 5: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

5

Avaluació, reflexió i millora

Integració de les terceres llengües

Motivació de l’alumnat i

professorat

Pràctiques d’excel·lència

RESULTATS ACREDITATS

AVALUACIÓ

EVIDÈNCIES

Page 6: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

6

Modalitats: Prim ària

�Modalitat 1) Ampliació progressiva de l’horari d’impartició de la primera llengua estrangera curricular, amb un mínim del 12% del currículum de l’etapa.

�Modalitat 2) Introducció de la segona llengua estrangera en l’educació primària, amb compromís de continuïtat i consolidació en el projecte educatiu de centre per a l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts d’àrees no lingüístiques

Page 7: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

7

Les Cs de l’AICLECognició

Contingut

Cultura

Comunicació

Creativitat Complexitat Connectivitat … … …

Capacitats

Procés d’aprenentatge

Construcció del

coneixement

Matèria

Currículum

Tasques

Comunitat

Ciutadania

Llengua

Treball col·laboratiu

Page 8: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

8

Nivells de cognició

Bloom 1956 Anderson 2000

Page 9: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

9

Web 2.0

Page 10: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

SIMPLE COMPLEX

concret

abstracte

Exploraciód’idees prèvies

1

Introducció de nous conceptes o procediments

2

Estructuració dels aprenentatges

3

Aplicació dels aprenentatges i pràctica competencial

4

AVALUACIÓ

Aprenentatge constructiu, dialògic i competencial

Page 11: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

11

http://rubistar.4teachers.org/

Page 12: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

12

NIVELL ACTUALDE COMPETÈNCIA

PUNT DE PARTIDA

Què sé fer en relacióals objectius ?

NIVELL POTENCIAL DE COMPETÈNCIA

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

Què haig d’arribar a saber fer? Quinsobjectius he d’assolir?

ZONA DE DESENVOLUPAMENT PROPER

(Vygotsky, 1978)

Font: Olga Esteve

AVALUACIÓ

Page 13: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

13

OPTIMISM

PESSIMISM

Sceptical

Enthusiasm

Up – Up and away!

This is taking time!

Results aren’t visible

Is it worth it?

Organisation is suffering

The Dark Night of the Project

Start to see results

Maybe not such a bad idea

Brass Band & Fireworks

IT WORKS!

A PROJECT LIFE CYCLE

Page 14: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

14

Recursos del Consolat General EUA Barcelona� eLibraryUSA (subscription) http://elibraryusa.state.gov/

Provides free access to 30 databases

� English Teaching Forum (subscription)A quarterly journal for professionals teaching English as a Foreign or Second Language

� Zoom Magazine (subscription)A quarterly journal for professionals teaching English as a Foreign or Second Language

� American English Website:A U.S. government website with resources for teaching and learning about American English language and culture

Subscripcions : Damià Perpiñà[email protected]

Page 15: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

15

Recursos

http://www.integratek.es/

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=77

http://apliense.xtec.cat/arc/

http://www.britishcouncil.org/

http://www.cambridge.org/http://elibraryusa.state.gov

Page 16: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

• Una assignació econòmica per a l’activitat extraescolar / complementària.

• Formació específica del professorat implicat en el projecte i assessorament didàctic amb referents especialitzats.

• Prioritat en l’assignació d’auxiliars de conversa pels centres que ho sol·licitin.

• Estades d’immersió en contextos diversos

• Certificació:Certificació d’assistència a la formació que s’ofereixiCertificació anual de participació en una activitat d’innovacióeducativa

• Puntuació per a la participació en cursos d’estiu.• Prioritat per cursos intensius i extensius a l’E.O.I.• Prioritat en els Grups de Treball: Portfolio, Oralitat...

Què facilita el Departament d’Ensenyament

Page 17: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

17

Documentació que cal presentar

� La dotació econòmica va destinada al finançament de de spesesd’activitats extraescolars i/o complementaries realitzades fins el 31 de desembre 2013 .

� Cal presentar una memòria econòmica de les activitats ex traescolars / complementàries abans del 15 de gener de 2014 a la Subdirecciógeneral de llengua i plurilingüisme .

� Cal lliurar memòria pedagògica PILE:- Al final del primer any un informe intermedi als ST.- Abans del 30 de setembre de 2015 la memòria pedagògica als ST.

� Cal comunicar als Serveis Territorials de les possibles incidències d’altes i baixes del professorat implicat en el pro jecte, a l’inici dels cursos 2013/2014 i 2014/2015.

Page 18: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

• Assessorament i seguiment qualitatiu durant tot el projecte per part dels ST i del CEB.

• Supervisió del desenvolupament del projecte per part de la InspeccióEducativa en referència a:

� l’aplicació a l’aula

� la contribució a la millora de la qualitat educativa

� el grau de participació del professorat implicat

• Avaluació del programa , decisions de millora i informació estadísticaper part de la Subdirecció general de Llengua i Plurilingüisme.

Dinamització i seguiment

Page 19: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

19

Difusió

� Mantenir una pàgina web o blog específics del projecte al llarg dels dos anys de vigència del projecte i durant els dos anys posteriors a la seva finalització: cal especificar el finançament rebut.

� Autoritzar la publicació i la difusió per part del Departament d’Ensenyament dels materials que s’hagin elaborat en el desenvolupament del projecte.

� Visibilitzar del projecte en el centre i a la comunitat educativa.

� Difondre de resultats: APAC, Web, Jornades de bones pràctiques…

Page 20: PILE: Pla Integrat de Llengües Estrangeres

20

Servei de Llengües Estrangeres

Gràcies !

Laura [email protected]


Recommended