+ All Categories
Home > Technology > Presentació Web Pqpi

Presentació Web Pqpi

Date post: 31-Aug-2014
Category:
Upload: a-baldo
View: 2,994 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
 
Popular Tags:
19
“Programes de Qualificació Professional Inicial
Transcript
Page 1: Presentació Web Pqpi

“Programes de Qualificació

Professional Inicial”

Page 2: Presentació Web Pqpi

2

Presentació

• Plantejament general

• Destinataris

• Objectius

• Estructura i desenvolupament curricular

• Organització

• Acreditació de la formació

• Oferta i autorització de programes

• Normativa de referència

• Informació

Page 3: Presentació Web Pqpi

3

Plantejament dels PQPI

Recurs específic i possibilitador d’èxit, des de nous marcs

d’aprenentatge per a:

1. transició al món laboral.

2. continuïtat formativa, prioritàriament als CFGM.

3. opcionalment, obtenció del GESO

Page 4: Presentació Web Pqpi

4

Els PQPI en el conjunt de l’oferta

Div

ersi

ficac

ions

curr

icul

ars

Assoliment de competènciesestablertes en el currículum ESO

3r.

4t.

Obj

ectiu

s

Acreditació de competènciesInserció laboralObtenció GESO

2n. cicle

Educació secundària obligatòria

1r. cicle

PQPI

CFGM

Educació postobligatòria

• Proporcionar competències professionals i laborals• Consolidar i ampliar competències bàsiques i facilitar continuïtat formativa

Altres ofertes

formatives

Rec

onei

xem

ent

de la

form

ació

[PACFGM]

opcionalment

Page 5: Presentació Web Pqpi

5

Inici d’un itinerari professional

PQPI

Mòduls voluntaris: C

ESO

PQPI

Mòduls obligatoris: A,

B

Certificació acadèmica

i professional

Món laboral i formació permanent

[Prova accès]

Títol GESO

Cicles formatius de grau mitjà

(CFGM)

Cicles formatius de grau superior

(CFGS)

[Prova i curs accès]

Page 6: Presentació Web Pqpi

6

Destinataris Majors de 16 anys (preferentment menors de 21 i molt

excepcionalment majors de 15 anys)

Sense GESO.

Diversitat en el col·lectiu:

• Joves amb intenció d’accedir al món laboral a curt termini.• Joves que volen cursar un CFGM.• Joves que volen compaginar treball i formació.• Joves que, a més, volen acreditar l’ESO.

Accés voluntari i signatura compromís.

Page 7: Presentació Web Pqpi

7

Objectius

Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.

Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació en un sector professional.

Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.

Page 8: Presentació Web Pqpi

8

a) Acció tutorial i atenció personalitzada.b) Tractament globalitzat dels continguts. c) Propostes didàctiques aplicades a la realitat del jovent.

1 Organització modular i flexible.2 Formació en centres de treball.3 Treball en equip del professorat.

Criteris i plantejament curricular:

Page 9: Presentació Web Pqpi

9

Organització

• Durada:

–Mòduls obligatoris: 1 curs escolar (800-1100 h)

–Mòduls voluntaris: mínim 175 hores, cursades en paral·lel o posteriorment als mòduls obligatoris.

• Grups: 10-15 joves.

– Si integren 2 o més alumnes NEE: 8-12 joves.

– Programes per joves amb NEE derivades de discapacitats: 6-10 joves

Page 10: Presentació Web Pqpi

10

MÒDULS DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

MÒDULS OBLIGATORIS

Estructura:

MÒDULS VOLUNTARIS

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

MÒDULS PER A L’OBTENCIÓ

DEL GESO

• Competències professionals

referides a qualificacions de

nivell 1 per inserció laboral

o formació professional

• Competències bàsiques per:

la transició al món laboral o

per la continuació educativa

• Àmbit comunicació• Àmbit social• Àmbit científico- tecnològic

(Aspectes bàsics del currículum de l’ESO)

MÒDULS A MÒDULS B MÒDULS C

Page 11: Presentació Web Pqpi

11

Desenvolupament curricular Mòduls específics (mòduls A)

• Referent: Unitats de Competències de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals

• Diferents perfils professionals : repertori català dels PQPI

• Inclouen:

– Formació professional

– Pràctiques en empresa (FCT): 150-250 h.

– Projecte Integrat en relació al perfil professional i a l’entorn laboral corresponent): 30-60 h.

• Dedicació: 50-70% de les hores dels mòduls obligatoris

Page 12: Presentació Web Pqpi

12

Mòduls de formació general (mòduls B)

Desenvolupament curricular

Referent: competències bàsiques necessàries per a la vida quotidiana i per al món laboral

Currículum establert, organitzat en mòduls i crèdits

Flexibilitat d’aplicació a cada centre: definició d’unitats formatives

Tutoria de grup, obligatòria

Dedicació: 30-50 % de les hores dels mòduls obligatoris

Page 13: Presentació Web Pqpi

13

ESQUEMA CURRICULAR MÒDULS B

MÒDULS FORMATIUS

CONEIXEMENT DE L’ENTORN SOCIAL I PROFESSIONAL

APRENENTATGES INSTRUMENTALS

BÀSICS

CRÈDITS

• Desenvolupament personal • Desenvolupament en el lloc de treball• Projecte formatiu i professional

• Entorn social i cultural• Entorn socio-econòmic• Entorn laboral i professional

• Tècniques comunicatives bàsiques• Estratègies i eines matemàtiques bàsiques • Tecnologies de la informació i de la comunicació

UNITATS FORMATIVES

De caràcter obligatori

Tutoria grupal

Exemples:

Habilitats socials

Busquem feina

El nostre entorn

Utilitzem les matemàtiques

Comunicació en l’entorn ….

Visitem les empreses

Immersió sociolingüística

Reforç/ampliació de la formació instrumental

Opcionals d’adaptació i

reforç(MÁX: 10% dels

mòduls B)

(A definir i concretar per programa)

DESENVOLUPA-MENT I RECURSOS

PERSONALS

Page 14: Presentació Web Pqpi

14

Mòduls per a l’obtenció del GESO (mòduls C)

Desenvolupament curricular

Voluntaris (excepte per a l’alumnat de 15 anys)

Cursats en paral·lel o en haver finalitzat el curs.

En centres específicament autoritzats pel Departament d’Educació

Estructurats en tres àmbits:

Àmbit de la comunicació

Àmbit social

Àmbit científic-tecnològic

Referent: la formació establerta per a l’obtenció del GESO en els centres de Formació de Persones Adultes

Page 15: Presentació Web Pqpi

15

Acreditació: CERTIFICACIÓ ACADÈMICA

Avaluació, qualificacions i certificació

Acredita la formació i les competències professionals.

Permet obtenir un certificat de professionalitat (Dep. de Treball)

Reconeixement de la formació rebuda per:Accés a cicles formatius de grau mig:

Exempció de parts de les proves d’accés a CFGM i reconeixement de la formació rebuda

Obtenció del GESO: Reconeixement dels aprenentatges assolits en els mòduls

obligatoris PQPI quan es cursin els voluntaris per obtenir el GESO.

Obtenció del títol amb els mòduls C

Page 16: Presentació Web Pqpi

16

Oferta de programes

Definida anualment en funció de necessitats de l’alumnat i del territori.

Integrada per programes diversos:

Realitzada amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament de Treball

a) Segons perfils professionals desenvolupats (repertori)

b) Segons entitats i models d’organització de la formació

c) Segons col·lectiu d’alumnes

Page 17: Presentació Web Pqpi

17

Oferta de programesb) Segons entitats i models d’organització de la formació

b.1- Organitzats pel Departament d’Educació:PQPI-Pla de Transició al Treball (PTT)

en col·laboració amb administracions locals amb la participació d’empreses en els IES o en instal·lacions municipals i d’empreses

PQPI-Formació i aprenentatge professional (FIAP) en col·laboració amb el SOC en els IES

b.2- Organitzats per entitats o institucions autoritzats pel Departament d’Educació:

PQPI - administracions localsPQPI - centres docentsPQPI - entitats/centres de formació

Page 18: Presentació Web Pqpi

18

Normativa de referència BOE: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE): article 30

DOGC: Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria: preàmbul i article 25.

Projecte de Decret pel qual es regulen els PQPI a Catalunya

BOE: Real decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel que s’estableix l’ordenació general de la FP del sistema educatiu: Disposició addicional onzena

BOE: Llei orgànica 5/2005 de 19 de juny de les Qualificacions i de la formació professional

Ordre per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels PQPI, es regulen les bases de concessió de subvenció d’aquests programes i s’obre la convocatòria per al curs acadèmic 2008-09

Page 19: Presentació Web Pqpi

19

Informació

– Pàgina web: www.gencat.cat/educacio

– IES del territori

– Telèfon d’informació sobre PQPI: 900 15 11 76

– Telèfon 012

– OTG de cada territori


Recommended