+ All Categories
Home > Documents > PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis...

PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis...

Date post: 27-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
16
Transcript
Page 1: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos
Page 2: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS (2016-2017)

CAPITOL PRESSUPOST 2016 % PRESSUPOST 2017 % VARIACIÓI Impostos directes 16.813.601,51 44,02% 18.935.619,61 46,13% 12,62%II Impostos indirectes 800.000,00 2,09% 800.000,00 1,95% 0,00%III Taxes, preus públics i altres ingressos 8.399.068,16 21,99% 8.349.341,17 20,34% -0,59%IV Transferències corrents 10.803.619,17 28,28% 10.751.640,52 26,19% -0,48%V Ingressos patrimonials 415.322,34 1,09% 391.968,25 0,95% -5,62%

TOTAL INGRESSOS CORRENTS 37.231.611,18 97,47% 39.228.569,55 95,57% 5,92%VII Transferències de capital 966.807,63 2,53% 1.320.226,69 3,22% 36,56%

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 966.807,63 2,53% 1.320.226,69 3,22% 36,56%IX Passius financers - 0,00% 500.000,00 1,22% Nova incorporació

TOTAL INGRESSOS FINANCERS - 0,00% 500.000,00 1,22% Nova incorporació

TOTAL INGRESSOS 38.198.418,81 100,00% 41.048.796,24 100,00% 7,46%

Page 3: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

Impostos

directes

I

Impostos

indirectes

II

Taxes, preus

públics i altres

ingressos

III

Transferències

corrents

IV

Ingressos

patrimonials

V

Transferències

de capital

VII

Passius

financers

IX

0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

16.000.000,00 €

18.000.000,00 €

20.000.000,00 €

EVOLUCIÓ INGRESSOS 2016-2017

2016 2017

Page 4: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

HISTÒRIC DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS (2014-2017)

CAPÍTOLS 2014 2015 2016 2017Capítol I: Impostos directes 16.130.741,77 € 16.602.027,52 € 16.813.601,51 € 18.935.619,61 Capítol II: Impostos indirectes 672.222,31 € 498.788,00 € 800.000,00 € 800.000,00 Capítol III: Taxes, preus públics i altres ingressos 8.629.140,83 € 8.382.303,48 € 8.399.068,16 € 8.349.341,17 Capítol IV: Transferències corrents 10.265.845,01 € 10.193.990,20 € 10.803.619,17 € 10.751.640,52 Capítol V: Ingressos patrimonials 508.744,81 € 526.791,99 € 415.322,34 € 391.968,25 Capítol VII: Transferències de capital 721.843,85 € 620.744,15 € 966.807,63 € 1.320.226,69 Capítol IX: Passius financers 856.807,17 € 170.346,76 € 0,00 € 500.000,00 Total 37.785.345,75 € 36.994.992,10 € 38.198.418,81 € 41.048.796,24

Page 5: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

- €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

16.000.000,00 €

18.000.000,00 €

20.000.000,00 €

Capítol I: Impostosdirectes

Capítol II: Impostosindirectes

Capítol III:Taxes,preus

públics i altresingressos

Capítol IV:Transferències

corrents

Capítol V:Ingressos

patrimonials

Capítol VII:Transferències de

capital

Capítol IX: Passiusfinancers

HISTÒRIC DEL PRESSUPOST INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2014- 2017

2014 2015 2016 2017

Page 6: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS (2016-2017)

CAPÍTOL PRESSUPOST 2016 % PRESSUPOST 2017 % VARIACIÓI Despeses personal 12.687.761,58 33,22% 13.016.502,13 31,71% 2,59%II Despeses corrents béns i serveis 16.004.655,75 41,90% 16.628.070,19 40,51% 3,90%III Despeses financeres 624.811,50 1,64% 414.000,00 1,01% -33,74%IV Transferències corrents 3.503.030,47 9,17% 3.891.205,49 9,48% 11,08%V Fons de contingència 710.304,88 1,86% 424.653,37 1,03% -40,22%

TOTAL DESPESES CORRENTS 33.530.564,18 87,78% 34.374.431,18 83,74% -56,39%VI Inversions reals 1.296.969,45 3,40% 2.948.556,84 7,18% 127%VII Transferències de capital 164.526,27 0,43% 741.000,00 1,81% 350%

TOTAL DESPESES DE CAPITAL 1.461.495,72 3,83% 3.689.556,84 8,99% 477,73%IX Passius financers 3.206.358,91 8,39% 2.984.808,22 7,27% -6,91%

TOTAL DESP. FINANCERES 3.206.358,91 8,39% 2.984.808,22 7,27% -6,91%TOTAL DESPESES 38.198.418,81 100,00% 41.048.796,24 100,00% 7,46%

Page 7: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

Despeses

personal

I

Despeses

corrents béns i

serveis

II

Despeses

financeres

III

Transferències

corrents

IV

Fons de

contingència

V

Inversions reals

VITransferències

de capital

VII

Passius

financers

IX

0,00 €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

16.000.000,00 €

18.000.000,00 €

EVOLUCIÓ DESPESES 2016-2017

2016 2017

Page 8: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

HISTÒRIC DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS (2014-2016)

CAPÍTOLS 2014 2015 2016 2017Capítol I:Despeses de personal 12.062.193,28 € 12.036.381,21 € 12.687.761,58 13.016.502,13Capítol II: Despeses corrents en béns i serveis 16.540.663,90 € 15.481.605,11 € 16.004.655,75 16.628.070,19Capítol III: Despeses financeres 1.123.476,23 € 852.448,00 € 624.811,50 414.000,00Capítol IV: Transferències corrents 3.126.042,36 € 3.266.336,78 € 3.503.030,47 3.891.205,49Capítol V: Fons de contingència 0,00 € 950.000,00 € 710.304,88 424.653,37Capítol VI: Inversions reals 929.622,17 € 981.484,05 € 1.296.969,45 2.948.556,84Capítol VII: Transferències de capital 745.897,81 € 123.460,64 € 164.526,27 741.000,00Capítol IX: Passius financers 3.257.450,00 € 3.303.276,31 € 3.206.358,91 2.984.808,22

TOTAL DESPESES 37.785.345,75 € 36.994.992,10 € 38.198. 418,81 € 41.048.796,24

Page 9: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

- €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

16.000.000,00 €

18.000.000,00 €

CapítolI:Despeses de

personal

Capítol II:Despeses

corrents en bénsi serveis

Capítol III:Despesesfinanceres

Capítol IV:Transferències

corrents

Capítol V: Fonsde contingència

Capítol VI:Inversions reals

Capítol VII:Transferències

de capital

Capítol IX:Passiusfinancers

HISTÒRIC DEL PRESSUPOST DESPESES PER CAPÍTOLS (2012- 2016)

2014 2015 2016 2017

Page 10: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2016 2017POLICIA LOCAL - 60.000,00 PROTECCIÓ CIVIL - 3.871,75 INFORMÀTICA 3.750,00 4.500,00 SERVEIS TERRITORIALS 1.336.932,17 1.397.165,59 SERVEIS TÉCNICS 141.517,42 141.517,42 SERVEIS 6.320,00 6.310,00 OFICINA MUNICIPAL D'HABITATGE 139.471,12 201.046,81 BENESTAR SOCIAL 794.375,00 876.833,97 JOVENTUT 27.000,00 29.700,00 POLÍTIQUES IGUALTAT 6.500,00 6.500,00 SALUT 13.500,00 13.500,00 EDUCACIÓ 189.484,55 126.347,27 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 41.000,00 41.000,00 CULTURA 63.000,00 67.000,00 ESPORT 115.814,00 109.660,00 CONCERTACIÓ ECONÒMICA 6.515,00 6.515,00 CIUTADANIA I CIVISME 18.000,00 21.000,00 PROMOCIÓ ECONÒMICA 568.908,68 638.980,68 COMERÇ 8.800,00 10.000,00 MEDI AMBIENT 4.335,53 22.450,00 GABINET ALCALDIA I COMUNICACIÓ 13.307,00 28.307,00 GENT GRAN 2.500,00 4.000,00 COOPERACIÓ 2.000,00 75.000,00 TOTAL 3.503.030,47 3.891.205,49

Page 11: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

POLICIA LOCAL SERVEISTERRITORIALS

SERVEIS TÉCNICS OFICINAMUNICIPAL

D'HABITATGE

BENESTARSOCIAL

EDUCACIÓ NORMALITZACIÓLINGÜÍSTICA

CULTURA ESPORT PROMOCIÓECONÒMICA

COOPERACIÓ

2016 2017

Page 12: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS. 2016 2017POLICIA LOCAL 32.500,00 31.000,00 SERVEIS GENERALS 32.043,00 27.000,00 CONTRACTACIÓ I COMPRES - 100.000,00 INFORMÀTICA 117.000,00 125.000,00 OAC 13.484,55 - SERVEIS TERRITORIALS 1.311.336,21 405.000,00 OBRES 585.130,10 972.642,23 MEDI AMBIENT 1.102.386,19 321.451,85 SERVEIS 1.288.635,07 157.730,00 OFICINA MUNICIPAL D'HABITAGE 42.500,00 41.000,00 BENESTAR SOCIAL 12.000,00 57.995,36 JOVENTUT - 2.500,00 GENT GRAN 8.000,00 19.108,00 EDUCACIÓ 371.415,00 332.409,26 CULTURA 15.000,00 52.000,00 PROTECCIÓ CIVIL - 4.882,76 ESPORTS 116.000,00 158.000,00 TURISME - 1.000,00 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - 150.000,00 GABINET ALCALDIA I COMUNICACIÓ 2.407,90 28.580,00 PARCS I JARDINS - 97.000,00 TOTAL 5.049.838,02 3.084.299,46

Page 13: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

INVERSIONS REALS 2016-2017

- 25.000,00 50.000,00 75.000,00

100.000,00 125.000,00 150.000,00 175.000,00 200.000,00 225.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00 325.000,00 350.000,00 375.000,00 400.000,00 425.000,00 450.000,00 475.000,00 500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 600.000,00 625.000,00 650.000,00 675.000,00 700.000,00 725.000,00 750.000,00 775.000,00 800.000,00 825.000,00 850.000,00 875.000,00 900.000,00 925.000,00 950.000,00 975.000,00

1.000.000,00 1.025.000,00 1.050.000,00 1.075.000,00 1.100.000,00 1.125.000,00 1.150.000,00 1.175.000,00 1.200.000,00 1.225.000,00 1.250.000,00 1.275.000,00 1.300.000,00 1.325.000,00 1.350.000,00 1.375.000,00

CONTRACTACIÓ I

COMP RES

INFORMÀTICA S ERVEIS

TERRITORIALS

OBRES MEDI AMBIENT S ERVEIS OFICINA

MUNICIP AL

D'HABITATGE

BENES TAR S OCIAL EDUCACIÓ CULTURA ES P ORTS P RES S UP OSTOS

P ARTICIP ATIUS

P ARCS I J ARDINS

EU

RO

S

2016 2017

Page 14: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

Orgànic Denominació Import 2016 Import 2017 Variació

1 Gabinet d’Alcaldia i comunicació 547.882,31 593.897,12 8%

3 Cooperació 164.526,27 190.000,00 15%

100 Policia Local 2.753.326,19 2.820.401,52 2%

150 Protecció Civil 51.638,85 51.638,85 0%

200 Serveis Generals 923.832,73 712.273,44 -23%

210 Contractació i compres 156.354,72 570.654,10 265%

220 Recursos Humans 916.408 968.516,49 6%

230 Serveis econòmics 5.602.054,91 4.861.117,02 -13%

240 Serveis Jurídics 266.359,56 266.359,56 0%

270 Informàtica 290.898,53 376.210,14 29%

280 OAC 611.371,52 567.474,40 -7%

410 Direcció SSTT 4.089.340,27 4.996.012,78 22%

420 Serveis Tècnics 147.817,42 151.241,09 2%

430 Parcs i Jardins 541.040,89 543.913,06 1%

440 Obres 719.766,58 1.497.592,95 108%

450 Medi Ambient 386.935,53 623.989,45 61%

460 Serveis 5.109.760,59 5.269.437,73 3%

PRESSUPOST DESPESES PER ÒRGANS GESTORS

Page 15: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

Orgànic Denominació Import 2016 Import 2017 Variació

470 Oficina Municipal de l’Habitatge 214.248,37 277.340,60 29%

511 Benestar Social 2.649.884,87 3.183.665,48 20%

513 Joventut 189.720,00 254.454,55 34%

514 Igualtat de Dones 76.200,00 92.700,00 22%

515 Gent Gran 219.300,00 253.608,00 16%

521 Salut 145.300,00 154.900,00 7%

531 Educació 4.398.822,45 4.483.087,59 2%

532 Normalització Lingüística 44.000,00 44.000,00 0%

540 Cultura 2.418.249,27 2.404.947,50 -1%

550 Esports 3.707.891,20 3.833.167,13 3%

600 Participació Ciutadana 44.000,00 49.500,00 13%

650 Ciutadania i Civisme 18.000,00 99.000,00 450%

710 Concertació Econòmica 6.515,00 6.515,00 0%

720 Promoció econòmica 579.008,68 639.180,68 10%

800 Comerç 190.965,00 191.000,00 0%

800 Turisme 15.000,00 21.000,00 40%

Total General 38.198.418,81 41.048.796,24 7%

PRESSUPOST DESPESES PER ÒRGANS GESTORS

Page 16: PWP base OK - Barberà del Vallès · informÀtica serveis territorials obres medi ambient serveis oficina municipal d'habitatge benestar social educaciÓ cultura esports pressupostos

Recommended